ເຂົ້າ​ສູ່​ລະບົບ ຊື່ຜູ້​ໃຊ້
ລະຫັດ​ຜ່ານ


ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທລີ່ມນັບແຕ່ ວັນທີ 01/01/2014.

 

ກົມ ກວດສອບທະນາຄານ ​ແລະ ວິ​ສາ​ຫະກິດ

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກວດສອບທະນາຄານ ​ແລະ ວິ​ສາ​ຫະກິດ

 


ຄວາມເປັນມາຂອງ ກວດສອບທະນາຄານ ​ແລະ ວິ​ສາ​ຫະກິດ

 

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                   ຄະນະບໍລິຫານ

0002 

ທ່ານ ອີນຄຳ ສຸກສະຫັວດ
ຮັກສາການຫົວໜ້າ ກົມກວດສອບທະນາຄານ ​ແລະ ວິ​ສາ​ຫະກິດ

  0002
ທ່ານ ອານຸສັກ ອຸດທິກອນ
ຮອງຫົວໜ້າ ກົມກວດສອບທະນາຄານ ​ແລະ ວິ​ສາ​ຫະກິດ
 
 0002
ທ່ານ
ຮອງຫົວໜ້າ ກົມກວດສອບທະນາຄານ ​ແລະ ວິ​ສາ​ຫະກິດ
 

  0002000200020002

           

       

 ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                          ກົມກວດສອບທະນາຄານ ​ແລະ ວິ​ສາ​ຫະກິດ ປະກອບມີ 4 ພະແນກຄື:
1. ພະແນກ ບໍລິຫານ-ສັງລວມ ແລະ ປະເມີນຜົນການກວດສອບ
2. ພະແນກ ກວດສອບທະນາຄານ
3. ພະແນກ ກວດສອບວິສາຫະກິດ
4. ພະ​ແນ​ກ​ ກວດສອບບໍລິສັດລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ກົມກວດສອບ​ທະນາຄານ ​ແລະ ວິ​ສາ​ຫະກິດ ຂຽນຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນ "ກທວ" ແມ່ນກົງຈັກ ການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ທີ່ສັງກັດ ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງ​​ລັດ, ມີພາລະບົດບາດ ​ໃນການກວດສອບທະນາຄານທຸລະ ກິດຂອງ​ລັດ, ວິສາຫະກິດຂອງລັດ​, ວິສາຫະກິດປະສົມ, ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຢັ້ງຢືນ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ​​ເອກະສານ​ລາຍ​ງານ​ການເງິນ, ຄວາມ​ສອດ​ຄ່ອງ​ທາງ​ດ້ານ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍ,​ ​ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະ ສິດທິຜົນສູງ.

ໜ້າ​ທີ່
1. ຄົ້ນຄວ້າ, ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ແນວ​ທາງນະ​ໂຍບາຍ​, ມະຕິ​, ຄຳ​ສັ່ງ ຂອງ​ພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານຂອງກົມ​;
2. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້ານະ​ໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບການ​ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບທະນາຄານທຸລະກິດຂອງ​ລັດ, ວິສາຫະກິດຂອງລັດ, ວິສາຫະກິດປະສົມ, ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ​ລົງທຶນ​ຕ່າງປະ​ເທດ;
3. ປະຕິບັດວຽກງານສຶກສາ​ອົບຮົມ​ ແລະ ຊີ້ນຳ ນາໍພາແນວຄິດ​ໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນກົມຢ່າງ​​ເປັນ​ ລະບົບ​;
4. ຄົ້ນຄວ້າສັບຊ້ອນ​ພະນັກງານ​ຂອງ​ກົມເຂົ້າ​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງງານ​ຢ່າງເປັນ​ລະບົບ​ຕາມ​ຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບ ການ ເພື່ອໃຫ​້​ແທດ​ເໝາະກັບສະພາບການ​ຂະຫຍາຍຕົວ​ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
5. ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ກົມ​ຈັດຕັ້ງ - ພະນັກງານ​ໃນການສຶກສາ, ກວດກາຕິດຕາມພະນັກງານສ້າງເປັນ ແຜນບຳລຸງ​ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ພາຍໃນກົມທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ, ດ້ານວິຊາສະເພາະ ເພື່ອ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມປະສົບຜົນສຳເລັດ​;
6. ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ຫ້ອງການ, ກົມ​ຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມ ໃນການຈັດ​ກອງ​ປະຊຸ​ມ ວິຊາ​ການ, ຈັດສຳມະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານກວດສອບ;
7. ສ້າງ ແລະ ສະຫຼຸບ​ແຜນງົບປະມານ, ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດສອບຂອງກົມ ເປັນປະຈຳ​ເດືອນ, 3 ​ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ;
8. ສ້າງແຜນການກວດສອບປະຈຳປີ ແລະ ດ​ຳ​ເນີນການກວດສອບບັນດາ ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງ​ລັດ, ວິສາຫະກິດຂອງລັດ, ວິສາຫະກິດປະສົມ, ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ​ລົງທຶນ​ຕ່າງປະ​ເທດ;
9. ດຳເນີນການ​ກວດສອບຕາມວິທີການ ແລະ ມາດຕະຖານການກວດສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ​;
10. ປະສານສົບທົບ ກັບ ເປົ້າໝາຍຖືກກວດສອບ ເພື່ອ​ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ ຈັດຕັ້ງ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ​ກວດສອບ;
11. ປະສານ​ສົມທົບ ກັບ ​ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ປະຈຳ​ພາກ ຕໍ່ກັບ​ວຽກງານ​ການສະຫຼຸບຜົນ​ການກວດ​ສອບ ກ່ອນ​ຈະ​ລົງ​ລາຍ​ເຊັນ ແລະ ຢັ້ງຢືນ​ຂ​ອງປະທານ​ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ;

12. ປະສານສົມທົບ ກັບ ຫ້ອງການ, ກົມ​ຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ, ອົງການກວດ​ສອບ​ປະຈຳ​ພາກ, ບັນດາ ກົມ ​ແລະ ສູນ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານກວດສອບໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີປະ​ສິດ​ທິຜົນ ແລະ ທັນຕາ​ມກຳນົດ​ເວລາ;
13. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການກວດສອບຂອງ​ແຕ່ລະ​ເປົ້າໝາຍຖືກ​ກວດ​ສອບ ໃຫ້ຄະນະ​ນຳອົງການກວດ ສອບແຫ່ງລັດ ພິ​ຈາ​​ລະນາ;
14. ປະຕິບັດການກວດຄືນຜົນການກວດສອບກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳແນະນຳ, ຄຳສະເໜີໃຫ້ ເປົ້າໝາຍຖືກກວດສອບແກ້ໄຂຕາມ​ຄຳ​ແນະນຳຜົນການກວດສອບເພື່ອສະເໜີປະທານອົງການ ກວດສອບແຫ່ງລັດ ລາຍງານຂັ້ນເທິງ;
15. ເກັບ​ກຳ​ສະຖິຕິ​ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດຂອງ​ລັດ, ວິສາຫະກິດຂອງລັດ, ວິສາຫະກິດປະສົມ, ບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ​ລົງທຶນ​ຕ່າງປະ​ເທດ;​
16. ປະຕິບັດ​ວຽກງານຮ່ວມ​ມືດ້ານ​ການກວດ​ສອບ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ ​ກັບບັນ​ດາ​ປະ​ເທດລະຫວ່າງ​ສອງ​ຝ່າຍ ຫຼື ຫຼາຍຝ່າຍ ​ແລະ ສະ​ຫະພັນ​ສະຖາ​ບັນ​​ກວດ​ສອບສູງ​ສຸດ​ນາໆຊາດ ຕາມ​ແຜນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ ງານ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດຂອງ​ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ;
17. ເກັບຮັກສາເອກະສານຫຼັກຖານການກວດສອບໃຫ້ເປັນລະບົບ ​ແລະ ຮັກສາ​ເປັນ​ຄວາມ​ລັບ;
18. ຄຸ້ມ​ຄອງ, ນຳໃຊ້ຊັບສົມບັດ, ຂຶ້ນບັນຊີ​ ວັດຖຸ​ອຸປະກອນ ​ແລະ ຊັບສິນຂອງ​ກົມ;
19. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງປະທານອົງການກວດ​ສອບ​ແຫ່ງລັດ;

ຂອບ​ເຂດສິດ
1. ປະສານ​ສົມທົບ​ ກັບ ກົມ​ຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບ​ການສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຫຍຸບເລີກ ໂຄງປະກອບ ການ ຈັດຕັ້ງຂອງກົມ;
2. ຄົ້ນຄ້ວາ​ນຳສະເໜີ ຍ້ອງຍໍ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ສັບຊ້ອນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕໍ່ພະນັກງານ ພາຍໃນກົມ;
3. ສະ​ເໜີ​ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະ​ກວດ​ສອບ​ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງ​ລັດ, ວິສາຫະກິດຂອງລັດ, ວິສາຫະກິດ​ ປະສົມ ​ແລະ ບໍລິສັດ ​ມະຫາຊົນ;
4. ຮຽກເຊີນຄະນະຮັບຜິດຊອບ​​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຖືກ​ກວດ​ສອບ ມາ​​ໃຫ້​ຄຳ​ຊີ້​ແຈ້ງ-ອະທິບາຍ​ ບັນຫາ​ຕ່າງໆ ກ່ຽວ​​​ກັບສະພາບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ກົມ;
5. ທວງ​ເອົາ​​ຂໍ້​ມູນ​ ແລະ ເອກະສານຈາກ​ບັນດາ​ ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງ​ລັດ, ວິສາຫະກິດຂອງລັດ, ວິສາຫະກິດປະສົມ ​ແລະ ບໍລິສັດ ​ມະຫາຊົນ ທີ່ຖືກ​ກວດ​ສອບ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ບໍ່​ຈະແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍ;
6. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ ​ເພື່ອຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
7. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສ່ອງແສງປະຈຳເດືອນຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ກອງປະຊຸມວິຊາ​ການອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ເຊີນ ຫຼື ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຈາກ​ຄະນະ​ນຳ​ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ;
8. ເຊັນເອກະສານລະຫວ່າງ ພາຍ​ໃນ​ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກົມ;
9. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບສິດ ຂອງປະທານອົງການກວດ​ສອບ​ແຫ່ງລັດ;

​ແບບ​ແຜນ​ວິທີ​ເຮັດ​ວຽກ
1. ການ​ປະຕິບັດທຸກການເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານຂອງກົມ ​ແມ່ນບົນພຶ້ນ​ຖານ​ລະບຽບກົດໝາຍ, ​ແຜນຍຸດທະ ສາດ, ແຜ​ນປະຕິບັດງານ. ຊຶ່ງກຳນົດຫຼັກການລວມຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງແທດເໝາະໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
2. ປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງເປັນລະບົບ ດ້ວຍການສ້າງເປັນແຜນການລະອຽດ, ມີກຳນົດເວລາ, ມີຈຸດສຸມ, ມີການຕິດຕາມ​ກວດ​ກາ ແລະ ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ;
3. ປະສານສົມທົບ ກັບອົງການກວດ​ສອບ​ປະຈຳ​ພາກ, ຫ້ອງການ, ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ, ບັນດາກົມ, ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອແກ້ໄຂວຽກງານຂອງກົມໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ;
4. ປະຕິ​ບັດ​ລະບອບປະຊຸມສ່ອງແສງລາຍງານປະຈຳເດືອນ ແລະ ສະຫຼຸບແຜນການ​ເຄື່ອນໄຫວ​ວຽກ ງານຂອງກົມເປັນປົກກະຕິ.

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ
ຫ້ອງການ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຂອບເຂດ ຫ້ອງວ່າການລັດທະບານ, ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ

    ຖະໜົນ ສີສະຫວາດ
ບ້ານ ສີສະຫວາດໄຕ້, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: (+85621) 216 268
ແຟັກ: (+85621) 244 250
ຕູ້ ປ.ນ: 10067
ອີເມວ: 
ເວັບໄຊ: http://www.sao.org.la


 

 

 


      


ພາກສະເໜີ

ພາລະບົດບາດ

ດາວໂຫລດ

ຄາມຮູ້ກ່ຽວກັບ IT

ກິດຈະກຳ ແລະ ກິລ


 

 

 


   

Alright reserve @ 2013 - 2014